Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na dostawę środków ochrony roślin dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz Spółek Zależnych w 2020 roku

I. Przedmiot oferty:
1. Dostawa środków ochrony roślin dla buraka cukrowego i pozostałych upraw do Oddziałów   KSC S.A.: Cukrownia Dobrzelin, Cukrownia Kluczewo, Cukrownia Krasnystaw,  Cukrownia Kruszwica, Cukrownia Malbork, Cukrownia Nakło, Cukrownia Werbkowice, Zakładu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Polskie Przetwory” we Włocławku oraz Punktów Sprzedaży Detalicznej w: Werbkowicach, Malborku, Siennicy Nadolnej, Brześciu Kujawskim, Kluczewie, Kruszwicy, Dobrzelinie, Płocku, Nakle oraz Spółek Zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KSC S.A. tj. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o. lub innych miejsc rozładunku  na terenie Polski, które będą podane w szczegółowych zamówieniach.
2. Terminy dostaw środków: od 13.03.2020 r. do 31.12.2020 roku.
II. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Ceny netto sprzedaży środków ochrony roślin dla upraw rolniczych w poszczególnych opakowaniach zgodnie z listą stanowiącą Załącznik nr 3 i 4 do niniejszego Zaproszenia podane na bazie loco Oddziały, Punkty Sprzedaży Detalicznej KSC S.A. oraz Spółki Zależne dla terminu płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury VAT.
2. Pozostałe środki ochrony roślin nie zawarte w Załączniku Nr 3 i 4 należy umieścić na końcu listy.
3. Ilości poszczególnych środków ochrony roślin oferowanych do sprzedaży dla KSC S.A. oraz w/w Spółek Zależnych.
4. Informację na temat ilości środków ochrony roślin podlegających ewentualnym zwrotom i warunkach dokonywania ich zwrotu.
5. Termin realizacji dostawy od daty złożenia szczegółowego zamówienia.
6. Okres obowiązywania kontraktu (umowy handlowej) do końca 2020 roku.
7. Wskazanie danych adresowych i formy prawnej Oferenta.
8. Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta.
9. Oświadczenie o związaniu ofertą do 45 dni licząc od następnego dnia od złożenia oferty.
III. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1. Dokumenty potwierdzające zdolność Oferenta do występowania w obrocie prawnym, np. odpisy z właściwego dla danego Oferenta rejestru. Dokumenty powyższe powinny być złożone w potwierdzonej kopii wydanej nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania ofert.
2. Pełnomocnictwa do działania w imieniu Oferenta, jeżeli osoby reprezentujące Oferenta nie są upoważnione do reprezentacji na podstawie wyżej wymienionych dokumentów.
3. Informacje o Oferencie, ze szczególnym uwzględnieniem jego doświadczeń w zakresie produkcji i/lub sprzedaży środków ochrony roślin.
4. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych środków ochrony roślin do obrotu na terenie Polski oraz spełnienie wymagań wynikających z właściwych przepisów prawa.
5. Oświadczenie osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta o zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał lub uzyska w związku z niniejszym postępowaniem, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na pracowników Oferenta, który za ich działania w tym zakresie odpowiada jak za własne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również w przypadku odrzucenia oferty lub każdego innego sposobu zakończenia postępowania.
6. Informacja dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 2 do Zapytania.
IV. Sposób składania ofert:
1. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej kopercie z napisem:
„Oferta – dostawa środków ochrony roślin” „Nie otwierać” i przesłać drogą pocztową lub
dostarczyć na adres:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu
Departament Surowcowy
ul. Kraszewskiego 40
87-100 Toruń
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2020 roku do godz. 14:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2020 roku w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu i będzie miało charakter zamknięty.
3. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli zostanie złożona po terminie lub nie będzie odpowiadać warunkom określonym w zapytaniu ofertowym.
V. Warunki formalne:
1. Wybór dostawców środków ochrony roślin odbędzie się zgodnie z procedurami obowiązującymi w KSC S.A. po przeprowadzeniu negocjacji z wybranymi Oferentami.
2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oraz w/w Spółki Zależne bez podania przyczyny mogą odstąpić od przeprowadzenia postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert.
3. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oraz w/w Spółki Zależne mają prawo do przeprowadzenia negocjacji tylko z wybranymi Oferentami.
4. Po przeprowadzeniu negocjacji Oferent może zostać zobowiązany do złożenia oferty końcowej.
5. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. oraz w/w Spółkom Zależnym przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
6. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. oraz w/w Spółkom Zależnym przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.
7. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania w całości lub części, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A. oraz w/w Spółkom Zależnym.
8. Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najlepszych ofert przez Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz Zarządy w/w Spółek Zależnych.
VI. Udzielanie wyjaśnień:
W razie pytań w zakresie niniejszego zaproszenia do składania ofert prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Stankiewicz , tel.: 695 657 262, e-mail: tomasz.stankiewicz@polski-cukier.pl

 

« wstecz