Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Konkurs ofert w dniu 25 marca 2020 r. na sprzedaż materiałów porozbiórkowych – płyt betonowych znajdujących się w Pruszczu Gdańskim

1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, BDO: 000009141 (dalej: „Organizator” lub „Zamawiający”). Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. 2019.118 ze zmianami).
2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES
Przedmiotem postępowania jest sprzedaż materiałów porozbiórkowych pochodzących z likwidacji utwardzenia dróg (płyty betonowe w ilości około 600 szt. o wymiarach 3,0x1,0, 3.0x1,3, 3,0x1,5m), tj. „drogi z płyt betonowych” znajdującej się w Pruszczu Gdańskim, ul. Chopina 17, 83-000 Pruszcz Gdański według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Do ceny zakupu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.
3. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT
3.1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2020 r. do godz. 15.00.
3.2. W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do miejsca wskazanego w pkt. 3.1. w terminie do dnia 23 marca 2020 r. do godz. 15.00.
3.3. Warunkiem przystąpienia do postępowania ofertowego na zakup płyt betonowych jest wniesienie wadium w terminie do dnia 23 marca 2020 r. na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w banku BGŻ BNP Paribas S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w wysokości 20.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z dopiskiem: „Wadium zakup płyt w Pruszczu Gdańskim”.
3.4. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany w pkt. 3.3 rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium złożone przez Oferentów, których oferta nie zostanie wybrana do realizacji, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu postępowania ofertowego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Oferent uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, ulega zatrzymaniu na poczet kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie prac i zostanie zwrócone w terminie 7 dni po odbiorze protokolarnym wykonanych prac porządkowych.
4. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
4.1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 10.00. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie przedstawiciele Organizatora.
4.2. Oferty, które zostaną dostarczone lub przesłane po terminie, jako odrzucone nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone.
5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci będą związani swoją ofertą do dnia 31 maja 2020r.
6. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA PRAC
6.1. Prace objęte przedmiotem postępowania zostaną wykonane na terenie byłej cukrowni w miejscowości Pruszcz Gdański.
6.2. Realizacja całości prac objętych przedmiotem postępowania nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.
7. NIEZBĘDNE DOKUMENTY I WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
Oferent powinien dołączyć do oferty:
7.1. Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,
7.2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 3.3.
7.3. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia,
7.4. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia,
7.5. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk ze strony internetowej CEIDG),
7.6. pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie odpisu z rejestru przedsiębiorców,
7.7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z płaceniem podatków, opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.9. dokumenty potwierdzające wysokość ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej Oferenta od odpowiedzialności cywilnej,
7.10. podpisane oświadczenie o numerze konta, na które należy zwrócić wpłacone wadium w przypadku nie wybrania przesłanej oferty.
8. WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA
8.1. Oferent składa jedną ofertę.
8.2. Oferent wskazuje datę sporządzenia oferty.
8.3. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.
8.4. Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń. Wszystkie strony oferty wraz z Załącznikami należy kolejno ponumerować.
8.5. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
8.6. Oferta winna w szczególności zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego Ogłoszenia.
8.7. Załączniki, w szczególności dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego Ogłoszenia, stanowią integralną część oferty.
8.8. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferenci nie mogą dokonać wyłączenia części zakresu prac ujętych w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
8.9. Organizator nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.10. Oferta winna zawierać wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów i adresów e-mail.
8.11. Oferta oraz Załączniki, w tym dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta i zaciągania na jego rzecz zobowiązań majątkowych, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.
8.12. Cena zakupu podana przez Oferenta na Formularzu ofertowym winno być wyrażone w pieniądzu [PLN], z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń). Oferent zobowiązany jest wskazać cenę zakupu w kwocie netto i brutto, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli Formularza ofertowego. Cena zakupu podana przez Oferenta na Formularzu ofertowym winno obejmować wszelkie koszty za wykonanie przedmiotu postępowania (w tym także koszty materiału i robocizny, sprzętu, urządzeń, ew. transportu, załadunku, nadzoru, ewentualnych ceł, podatków innych niż VAT, opłat administracyjnych, innych należności płatnych przez Oferenta itp.). Krajowa Spółka Cukrowa S.A. przyjmuje, iż za wykonanie przedmiotu postępowania wiążąca jest cena netto wyrażone słownie.
8.13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:
„OFERTA NA ZAKUP PŁYT BETONOWYCH W PRUSZCZU GDAŃSKIM - NIE OTWIERAĆ”.
8.14. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
8.15. Na kopercie należy umieścić dane Oferenta oraz adres mailowy do kontaktu z Oferentem
w związku z prowadzonym postępowaniem. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty we wskazany powyżej sposób ponosi Oferent.
9. INFORMACJA O FORMIE SKŁADANYCH PRZEZ OFERENTÓW OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
9.1. Oferent składa oświadczenia i dokumenty w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
9.2. W przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem w sposób, o którym mowa w pkt. 9.1.
10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
10.1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami ze strony Organizatora, do momentu otwarcia ofert jest Zbigniew Kwiecień, tel. 601 61 72 31, adres e-mail: zbigniew.kwiecien@polski-cukier.pl.
10.2. Oferent może wystosować pytanie do Organizatora dotyczące przedmiotu postępowania. Pytania Oferentów powinny być wysyłane do dnia 20 marca 2020 roku, do godziny 14.00 na adres e-mail: pruszcz@polski-cukier.pl.
10.3. Przedmiot postępowania konkursowego można obejrzeć w terminie do dnia 23 marca 2020 r. w godz. 8.00 do 13.00 w miejscu prowadzenia działalności w Pruszczu Gdańskim, ul. Chopina 17, 83-000 Pruszcz Gdański, koniecznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu podanym powyżej.
10.4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania niemieszczące się w zakresie Ogłoszenia lub złożone po terminie wyznaczonym do składania pytań przez Oferentów.
10.5. Odpowiedzi na pytania będą udzielane za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez danego Oferenta adres e-mail.
10.6. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Organizatora drogą elektroniczną na wskazane przez Oferentów adresy e-mail.
10.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Ogłoszenia. Informacja o dokonanej w ten sposób modyfikacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora i dodatkowo przekazana drogą elektroniczną wszystkim Oferentom, którzy przed dokonaniem modyfikacji złożyli oferty z oznaczeniem (na kopercie) adresu e-mail do kontaktów z Oferentem w związku z postępowaniem. W przypadku złożenia przez takiego Oferenta kolejnej oferty, do oferty pierwotnej ma zastosowanie pkt 4.2. niniejszego Ogłoszenia.
10.8. Organizator może przedłużyć termin składania ofert, w szczególności w związku z dokonaną modyfikacją treści Ogłoszenia. Informacja o przedłużeniu terminu składania Ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
11. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY
11.1. Wybór oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
11.2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
11.2.1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
11.2.2. nie będzie zawierała informacji i dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,
11.2.3. nie będzie spełniać wymagań i warunków wskazanych w Ogłoszeniu.
11.2.4. do dnia 23 marca 2020 r. wadium nie zostanie wniesione na rachunek bankowy podany w pkt.3.3.
11.3. O odrzuceniu oferty Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadamia niezwłocznie Oferenta wskazując przyczynę odrzucenia oferty.
11.4. Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najkorzystniejszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
11.5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma pisemną informację o przyjęciu jego oferty. Pozostali Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o tym, że ich oferty nie zostały wybrane.
12. ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE DODATKOWE
12.1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Warunki postępowania zostały określone w niniejszym Ogłoszeniu.
12.2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.
12.3. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert.
12.4. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
12.5. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.
12.6. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
12.7. Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Organizator nie ma obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących ofert złożonych w postępowaniu.
12.8. Wskazane jest aby Oferent przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w celu dokładnego zapoznania się z miejscem wykonania prac, w tym z panującymi tam regionalnymi, miejscowymi i okresowymi warunkami, a szczególnie w zakresie przestrzeni koniecznych dla urządzenia miejsca wykonywania prac i miejsc składowania, z możliwościami dojazdu itp., tak samo jak i z możliwymi utrudnieniami wynikającymi ze specyfiki miejsca prowadzenia prac. Uzgodnienia terminu wizyty należy dokonać z wytypowanym do kontaktów przedstawicielem Organizatora, o którym mowa w pkt 10.1. niniejszego Ogłoszenia.
12.9. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Organizator w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej, przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
13. DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWY
13.1. W umowie zostaną zastrzeżone kary umowne dla Wykonawcy w przypadku:
13.1.1. opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w toku realizacji umowy - w wysokości nie mniej niż 0,15 % wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego za każdy dzień opóźnienia,
13.1.2. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości nie mniej niż 10 % wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego,
Szczegółowe uzgodnienia w zakresie przypadków nałożenia na Wykonawcę kar umownych, jak i ich ostateczna wysokość będą przedmiotem negocjacji.
13.2. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
13.3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
13.4. Język umowy polski i właściwe prawo polskie.
13.5. Właściwy do rozstrzygania sporów Sąd powszechny w Toruniu.
13.6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania podwykonawców i dostawców.
13.7. Wykonawca będzie miał obowiązek posiadać ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej, z sumą ubezpieczenia w kwocie nie niższej niż wartość przedmiotu postępowania, zapisana w Umowie. Kopia polisy będzie stanowić Załącznik do Umowy.
13.8. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani będą do udostępniania sobie nawzajem danych osobowych podmiotów z nimi współpracujących, osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy, tj. m.in. pracowników, osób działających na podstawie umów cywilnoprawnych lub podwykonawców, stając się tym samym administratorem tych danych na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).
13.9. Wykonawca zobowiązany będzie wypełnić w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO i poinformować odpowiednie osoby o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy.
13.10. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie, zgodnie z wiedzą, normami budowlanymi, przepisami prawa budowlanego, przepisami ochrony środowiska i z najwyższą profesjonalną starannością z wykorzystaniem materiałów właściwych dla tych celów, Polskimi normami, unijnymi aktami prawnymi, zasadami wiedzy technicznej.
13.11. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przez swoich pracowników i podwykonawców zasad BHP i ppoż. i innych zasad i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności zgodnie z wymaganiami i obostrzeniami obowiązującymi na terenie wykonywania prac.
13.12. Ogłaszający postępowanie konkursowe nie zapewnia zaplecza socjalnego dla pracowników wybranego wykonawcy robót, który będzie zobowiązany do zabezpieczenia warunków socjalno-bytowych dla swoich pracowników we własnym zakresie.
13.13. Wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia administracyjne wymagane polskimi przepisami prawa związane z realizacją przedmiotu umowy będą obowiązkiem Wykonawcy. Dotyczy to również odbiorów powykonawczych.
13.14. Zastosowane wyposażenie i urządzenia do prac demontażowych muszą być zgodne z przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi i wytycznymi obowiązującymi w prawie budowlanym.
13.15. Zamawiający wymaga, aby miejsce wykonywania przedmiotu umowy zostało odpowiednio wydzielone i oznaczone. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostaną określone w umowie.
13.16. Wykonawca będzie mógł korzystać z przyłączy wodnych i elektrycznych Zamawiającego po uprzednim ustaleniu miejsc podłączenia oraz warunków rozliczenia.
13.17. Utylizacja zbędnych materiałów powstałych w trakcie prac zgodnie z przepisami prawa pozostaje po stronie Wykonawcy.

 

  • autor: Zbigniew Kwiecień

« wstecz