Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

 1. ORGANIZATOR  POSTĘPOWANIA
Krajowa Spółka Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-51, BDO: 000009194, zwana dalej również „Organizatorem” lub  „Zamawiającym”.
2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES
2.1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
2.2. Wykaz obiektów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. objętych usługami utrzymania czystości wraz z ich danymi teleadresowym stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
2.3. Wykaz obiektów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z wyszczególnieniem rodzaju powierzchni
(z podziałem na biurową, magazynową, produkcyjną, socjalną wraz z sanitarną oraz ciągi komunikacyjne), metrażu i częstotliwości wykonywania usług stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
2.4. Wykaz czynności w ramach usług utrzymania czystości ze wskazaniem ich częstotliwości określa Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
2.5. Świadczenie usług utrzymania czystości odbywać się będzie za pomocą zapewnionych przez Oferenta narzędzi, sprzętu i środków czystości (np. Buzil, Higienix, Garchem, Merida) zaopatrzonych w stosowne karty charakterystyk. Oferent na potrzeby wykonywania usługi zapewnia środki higieniczne.
2.6. Oferent zapewni osobom wykonującym czynności w zakresie utrzymania czystości zgodne z Polską Normą:
 Obuwie robocze,
 Odzież w kolorystyce ustalonej przez Organizatora i oznakowaną nazwą Oferenta,
 Niezbędne środki ochrony indywidualnej posiadającej certyfikat CE.
2.7. Oferent winien dokonać oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w każdym obiekcie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Osobom wykonującym czynności w zakresie utrzymania czystości w strefach zagrożonych wybuchem Oferent zapewni odzież posiadającą właściwości antyelektrostatyczne oraz niezbędne narzędzia niepowodujące zaiskrzenia.
2.8. Osoby wykonujące czynności w zakresie utrzymania czystości zobowiązane są posiadać aktualne badania lekarskie, aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, wpisane do książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zaświadczenie o ukończonym stosownym szkoleniu z zakresu BHP.
3. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT
3.1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy
ul. Kraszewskiego 40, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2020 r. do godz. 15.00.
3.2. W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do miejsca wskazanego w pkt. 3.1.
w terminie do dnia 23 marca 2020 r. do godz. 15.00.
4. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
4.1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy
ul. Kraszewskiego 40, w dniu 24 marca 2020 r. o godz. 9.00. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie przedstawiciele Organizatora.
4.2. Oferty, które zostaną dostarczone lub przesłane po terminie, jako odrzucone nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone.
5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci będą związani swoją ofertą przez 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
6. NIEZBĘDNE DOKUMENTY I WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
Oferent powinien dołączyć do oferty:
6.1. formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia,
6.2. oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia,
6.3. oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszego Ogłoszenia,
6.4. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk ze strony internetowej CEIDG),
6.5. pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie odpisu z rejestru przedsiębiorców,
6.6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z płaceniem podatków, opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6.7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6.8. polisę potwierdzającą, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności objętej niniejszym postępowaniem, ważną na dzień składania ofert, na sumę gwarancyjną o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł,
6.9. wykaz trzech zrealizowanych w latach 2015 - 2019 usług zbliżonych swoim rodzajem i powierzchnią sprzątaną usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania (z podaniem nazwy i adresu podmiotu, na rzecz którego świadczono usługę, liczby i rodzaju sprzątanych powierzchni, jej metrażu, okresu wykonywania usługi, wraz z załączonymi referencjami), wg Załącznika nr 7 do niniejszego Ogłoszenia, ze wskazaniem co najmniej jednej głównej usługi. Za główną usługę Organizator uzna usługę polegającą na sprzątaniu powierzchni o metrażu co najmniej 25 000 m2 przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy.
7. WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA
7.1. Oferent składa jedną ofertę dotyczącą wszystkich obiektów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
7.2. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.3. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
7.4. Organizator wyłącza możliwość składania ofert przez konsorcja.
7.5. Organizator wyłącza możliwość wykonania przedmiotu postępowania za pomocą podwykonawców.
7.6. Oferent wskazuje datę sporządzenia oferty.
7.7. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim.
7.8. Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń. Wszystkie strony oferty wraz z Załącznikami należy kolejno ponumerować.
7.9. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
7.10. Oferta winna w szczególności zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Ogłoszenia.
7.11. Załączniki, w szczególności dokumenty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Ogłoszenia, stanowią integralną część oferty.
7.12. Oferta winna zawierać wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku
z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów i adresów e-mail.
7.13. Oferta oraz Załączniki, w tym dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta i zaciągania na jego rzecz zobowiązań majątkowych, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.
7.14. Cena podana przez Oferenta na Formularzu ofertowym stanowi stawkę za 1 m2 sprzątanej powierzchni, przy czym Oferent powinien wyodrębnić:
7.14.1 stawkę dla usługi wykonywanej w Biurach, Lokalizacjach i Zakładach przez okres
12 miesięcy w roku i dla usługi wykonywanej w Oddziałach przez okres średnio 8 miesięcy w roku (w okresie remontowym),
7.14.2 stawkę dla usługi wykonywanej w Oddziałach przez okres średnio 4 miesięcy w roku
(w okresie kampanii buraczanej); stawka ta będzie obowiązywała również w okresie kampanii sokowej.
Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania Oddziałów znajdują się pkt 11.8.
Przy kalkulacji stawek Oferent powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu postępowania, w tym: wielkość i rodzaj powierzchni, rodzaj wykonywanych prac, koszt zapewnienia maszyn, sprzętu, urządzeń, robocizny, środków czystości i środków higienicznych, ew., nadzoru i innych należności płatnych przez Oferenta, itp.
Cena winna być wyrażone w pieniądzu (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń). Oferent zobowiązany jest wskazać cenę w kwocie netto i brutto. Organizator przyjmuje, iż wiążącą ceną za wykonanie przedmiotu postępowania jest cena netto wyrażona słownie.
7.15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:
„NIE OTWIERAĆ - OFERTA HANDLOWA – Świadczenie usług utrzymania czystości
w obiektach Krajowej Spółki Cukrowej S.A.”.
7.16. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
7.17. Na kopercie należy umieścić dane Oferenta oraz adres mailowy do kontaktu z Oferentem
w związku z prowadzonym postępowaniem. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty
we wskazany powyżej sposób ponosi Oferent.
8. INFORMACJA O FORMIE SKŁADANYCH PRZEZ OFERENTÓW OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW
8.1. Oferent składa oświadczenia i dokumenty w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
8.2. W przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem w sposób, o którym mowa w pkt. 8.1.
9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
9.1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami ze strony Organizatora, do momentu otwarcia ofert jest Pani Elżbieta Walczak, e-mail: elzbieta.walczak@polski-cukier.pl. lub Pani Dorota Garniewicz, e-mail: dorota.garniewicz@polski-cukier.pl.
9.2. Oferent może wystosować pytanie do Organizatora dotyczące przedmiotu postępowania. Pytania Oferentów powinny być wysyłane do dnia 19 marca 2020 roku, do godziny 15.00 na adres e-mail: elzbieta.walczak@polski-cukier.pl.
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania niemieszczące się w zakresie Ogłoszenia lub złożone po terminie wyznaczonym do składania pytań przez Oferentów.
9.4. Odpowiedzi na pytania będą udzielane za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez danego Oferenta adres e-mail.
9.5. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Organizatora  drogą elektroniczną na wskazane przez Oferentów adresy e-mail.
9.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Ogłoszenia. Informacja o dokonanej w ten sposób modyfikacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora (www.polski-cukier.pl; zakładka: ogłoszenia, dział: ogłoszenia) i dodatkowo przekazana drogą elektroniczną wszystkim Oferentom, którzy przed dokonaniem modyfikacji złożyli oferty z oznaczeniem (na kopercie) adresu e-mail do kontaktów z Oferentem w związku z postępowaniem. W przypadku złożenia przez takiego Oferenta kolejnej oferty, do oferty pierwotnej ma zastosowanie pkt 4.2. niniejszego Ogłoszenia.
9.7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert, w szczególności w związku z dokonaną modyfikacją treści Ogłoszenia. Informacja o przedłużeniu terminu składania Ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
10. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY
10.1. Wybór oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
10.2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
10.2.1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
10.2.2. nie będzie zawierała informacji i dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,
10.2.3. nie będzie spełniać wymagań i warunków wskazanych w Ogłoszeniu.
10.3. O odrzuceniu oferty Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadamia niezwłocznie Oferenta wskazując przyczynę odrzucenia oferty.
10.4. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostaną wybrane oferty zakwalifikowane do negocjacji. Celem prowadzonych negocjacji będzie uzyskanie najlepszej oferty dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Oferentami.
10.5. Negocjacje z Oferentami planuje się przeprowadzić od dnia 1 kwietnia 2020 roku, szczegółowy termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji.
10.6. Po przeprowadzeniu negocjacji Oferenci będą zobowiązani do złożenia ofert końcowych
w terminie wskazanym przez Organizatora i zgodnie z wymogami oferty wskazanymi
w niniejszym Ogłoszeniu.
10.7. Oferty końcowe podlegają ponownej ocenie, w takim przypadku Oferent zwolniony jest
z obowiązku ponownego składania dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. – 6.9. pod warunkiem, że dane w nich zawarte nie uległy zmianie.
10.8. W toku badania i oceny ofert Organizator może wezwać Oferentów, którzy w terminie określonym w pkt 3.1. nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów albo którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, niekompletne, nieczytelne lub budzące inną wątpliwość, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
10.9. Organizator może żądać od Oferentów złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w wyznaczonym terminie.
10.10. Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najkorzystniejszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
10.11. Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma pisemną informację o przyjęciu jego oferty. Pozostali Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o tym, że ich oferty nie zostały wybrane.
11. ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE DODATKOWE
11.1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych. Warunki postępowania zostały określone w niniejszym Ogłoszeniu.
11.2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert.
11.3. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
11.4. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub
w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.
11.5. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
11.6. Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Organizator nie ma obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących ofert złożonych w postępowaniu.
11.7. W celu rzetelnego przygotowania oferty Oferent może na własny koszt dokonać wizji lokalnej Oddziału „Cukrownia Kruszwica” po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą wskazaną przez Organizatora Postępowania – Panem Brunonem Olejarskim tel. 661 661 039. Oferent ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki lub nieścisłości w ofercie, będące konsekwencją nieprzeprowadzenia wizji lokalnej, w tym za niedoszacowanie oferty.
11.8. Tryb pracy w Oddziałach (Cukrowniach i Terminalu Cukrowym) jest wyznaczany przez okres kampanijny (wrzesień-grudzień) i okres remontowy (styczeń-sierpień). Dodatkowo Oferent powinien również brać pod uwagę cykl kampanii sokowej, która rozpoczyna się
ok. 2 miesiące po zakończeniu kampanii buraczanej i trwa przez okres ok. miesiąca.
W bieżącym roku kalendarzowym przeprowadzana jest ona w Oddziałach: „Cukrownia Nakło”, „Cukrownia Kruszwica” i „Cukrownia Werbkowice”. W okresie kampanii sokowej prace nie są wykonywane w części powierzchni produkcyjnej – tzw. surowni.
11.9. W okresie remontowym (średnio 8 miesięcy w roku) w Oddziałach Oferent powinien uwzględnić zwiększone zużycie środków czystości z uwagi na obecność ekip remontowych w obiektach Cukrowni.
11.10. Oferent przyjmuje do wiadomości, że w Oddziałach i lokalizacjach Organizatora istnieją powierzchnie objęte usługą sprzątania, wyceniane ryczałtowo. Prace te wykonywane są w:
11.10.1  Oddziale „Cukrownia Kluczewo” - magazyn: 7.282 m2 – częstotliwość zależna od obszaru,
11.10.2  lokalizacji Łapy – silos: okres remontu: 520 m2 – 1 raz na tydzień, 1.070 m2 – 1 raz na 3 miesiące, okres kampanii: 420 m2 - 1 raz na tydzień,
11.10.3  lokalizacji Częstocice - muzeum (pow. ekspozycyjna): 737,80 m2 – 1 raz na tydzień.
Kwestia objęcia usługą sprzątania powierzchni kalkulowanych ryczałtowo będzie przedmiotem negocjacji na dalszym etapie postępowania.
11.11. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Organizator w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej, przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
12. DODATKOWE  POSTANOWIENIA UMOWY
12.1. W umowie zostaną zastrzeżone kary umowne dla Zleceniobiorcy w przypadku:
12.1.1.  niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, w terminach i częstotliwościach wyznaczonych przez Zamawiającego - za każdy stwierdzony przypadek,
12.1.2. stosowania środków higieny i środków czystości/chemicznych w danym Obiekcie Zleceniodawcy, innych niż wskazane przez Zamawiającego - za każdy stwierdzony przez Zleceniodawcę przypadek,
12.1.3.  wnoszenia lub spożywania przez personel Zleceniobiorcy na terenie Zleceniodawcy alkoholu, narkotyków oraz innych środków chemicznych lub farmakologicznych o podobnym działaniu, jak również przebywania w stanie po spożyciu tych środków - za każdy stwierdzony przez Zleceniodawcę przypadek,
Szczegółowe uzgodnienia w zakresie przypadków nałożenia na Wykonawcę kar umownych, jak i ich ostateczna wysokość będą przedmiotem negocjacji.
12.2. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
12.3. Zleceniobiorca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
12.4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do używania przy wykonywaniu usługi własnych maszyn, urządzeń i narzędzi. Wykaz maszyn, urządzeń i narzędzi będzie stanowić Załącznik do Umowy.
12.5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do używania przy wykonywaniu usługi dostarczanych we własnym zakresie środków higieny oraz środków czystości/chemicznych. Wykaz środków higieny oraz środków czystości/chemicznych będzie stanowić Załącznik do Umowy. 
12.6. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do przestrzegania przez swoich pracowników
i podwykonawców zasad BHP i ppoż. i innych zasad i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego.
12.7. Wynagrodzenie za wykonanie usługi wyliczane będzie jako iloczyn stawki za 1 m2 sprzątanej powierzchni i wielkości sprzątanej powierzchni. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała na podstawie faktur doręczonych Zamawiającemu.
12.8. Wykonawca będzie miał obowiązek posiadać ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej, z sumą ubezpieczenia w kwocie 2 000 000,00 zł. Kopia polisy  będzie stanowić Załącznik do Umowy.
12.9. Zleceniobiorca i Zamawiający zobowiązani będą do udostępniania sobie nawzajem danych osobowych podmiotów z nimi współpracujących, osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy, tj. m.in. pracowników, osób działających na podstawie umów cywilnoprawnych, stając się tym samym administratorem tych danych na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).
12.10. Zleceniobiorca zobowiązany będzie wypełnić w imieniu Zamawiającego obowiązek  informacyjny wynikający z art. 14 RODO i poinformować odpowiednie osoby o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy.
12.11. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, a stronom przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
12.12. Wysokość obu stawek za 1 m2 powierzchni sprzątanej będzie podlegała corocznej (od stycznia każdego roku) waloryzacji w oparciu o wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wskaźnik inflacji. Organizator oczekuje od Oferenta propozycji sposobu wyliczania waloryzacji oraz treści umownej klauzuli waloryzacyjnej na Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia).
12.13. Język umowy polski i właściwe prawo polskie.
12.14. Właściwy do rozstrzygania sporów Sąd powszechny w Toruniu.

Załączniki do Ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 – Wykaz obiektów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. objętych usługami utrzymania czystości
2. Załącznik nr 2  – Wykaz obiektów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z wyszczególnieniem rodzaju powierzchni, metrażu i częstotliwości wykonywania usług                                                                
3. Załącznik nr 3 – Wykaz czynności w ramach usług utrzymania czystości ze wskazaniem ich częstotliwości
4. Załącznik nr 4  – Formularz ofertowy                                                                            
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta o potencjale ekonomicznym i technicznym
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Oferenta o zachowaniu poufności
7. Załącznik nr 7 – Wykaz zrealizowanych usług 
8. Załącznik nr 8 – Informacja dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych                             

 

 

« wstecz