Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na sprzedaż energii elektrycznej Krajowej Spółce Cukrowej S.A. oraz jednocześnie zakup nadwyżki energii elektrycznej od Krajowej Spółki Cukrowej S.A

1. ORGANIZATOR  POSTĘPOWANIA
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-51, zwana dalej również „Organizatorem” lub  „Zamawiającym”.
2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES
Przedmiotem postępowania jest sprzedaż energii elektrycznej Krajowej Spółce Cukrowej S.A. oraz jednocześnie zakup nadwyżki energii elektrycznej od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
3. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT
3.1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, w Kancelarii ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2020 r. do godz. 9.00.
3.2. W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do miejsca wskazanego w pkt. 3.1.
w terminie do dnia 25.03.2020 r. do godz. 9:00.
4. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
4.1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, w dniu 25.03.2020 r. o godz. 10:00. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie przedstawiciele Organizatora.
4.2. Oferty, które zostaną dostarczone lub przesłane po terminie, jako odrzucone nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone.
5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci będą związani swoją ofertą przez 14 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
6. NIEZBĘDNE DOKUMENTY I WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
Oferent powinien dołączyć do oferty:
6.1. Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,
6.2. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia,
6.3. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia,
6.4. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk ze strony internetowej CEIDG),
6.5. pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie odpisu z rejestru przedsiębiorców,
6.6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z płaceniem podatków, opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6.7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6.8. Referencje potwierdzające doświadczenie w zakresie sprzedaży energii elektrycznej podmiotom podobnym (wielooddziałowym) do Krajowe Spółki Cukrowej S.A.
6.9. Aktualną koncesję na obrót energia elektryczną wydana przez Prezesa URE.
6.10. Informację za ostatni rok obrotowy o ilości sprzedanej energii elektrycznej [GWh], w tym wyprodukowanej w źródłach własnych [GWh].
6.11. Projekt umowy na sprzedaż i zakup energii elektrycznej, które będą spełniały wszystkie warunki Organizatora postępowania zawarte w pkt 12 niniejszego Ogłoszenia.
7. WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA
7.1. Oferent składa jedną ofertę.
7.2. Organizator wyłącza możliwość składania ofert przez konsorcja.
7.3. Oferent wskazuje datę sporządzenia oferty.
7.4. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim.
7.5. Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń. Wszystkie strony oferty wraz z Załącznikami należy kolejno ponumerować.
7.6. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
7.7. Oferta winna w szczególności zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Ogłoszenia.
7.8. Załączniki, w szczególności dokumenty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Ogłoszenia, stanowią integralną część oferty.
7.9. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.10. Organizator nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.11. Oferta winna zawierać wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku
z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów i adresów e-mail.
7.12. Oferta oraz Załączniki, w tym dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta i zaciągania na jego rzecz zobowiązań majątkowych, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.
7.13. Wynagrodzenie podane przez Oferenta na Formularzu ofertowym winno być wyrażone w pieniądzu [PLN] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń).
7.14. Oferent na formularzu ofertowym zobowiązany jest wskazać cenę netto za 1 MWh energii elektrycznej sprzedawanej Organizatorowi Postępowania - zawierającą wszystkie składowe (wymienić wszystkie), w tym także wynikające ze spełnienia obowiązków ustawowych („cena sprzedaży energii elektrycznej”),
7.15. Oferent na formularzu ofertowym zobowiązany jest wskazać cenę netto za 1 MWh energii  elektrycznej kupowanej od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. („cena zakupu energii elektrycznej”), zobowiązując się do zakupu całej nadwyżki energii elektrycznej,
7.16. Oferent na formularzu ofertowym zobowiązany jest wskazać kwotę opłaty handlowej w wysokości  0 [PLN].
7.17. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:
„NIE OTWIERAĆ - OFERTA HANDLOWA – ENERGIA ELEKTRYCZNA”.
7.18. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
7.19. Na kopercie należy umieścić dane Oferenta oraz adres mailowy do kontaktu z Oferentem
w związku z prowadzonym postępowaniem. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty
we wskazany powyżej sposób ponosi Oferent.
8. INFORMACJA O FORMIE SKŁADANYCH PRZEZ OFERENTÓW OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
8.1. Oferent składa oświadczenia i dokumenty w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
8.2. W przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem w sposób, o którym mowa w pkt. 9.1.
9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
9.1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami ze strony Organizatora, do momentu otwarcia ofert jest Pan Marek Hejza e-mail: marek.hejza@polski-cukier.pl.
9.2. Oferent może wystosować pytanie do Organizatora dotyczące przedmiotu postępowania. Pytania Oferentów powinny być wysyłane do dnia 24.03.2020 roku, do godziny 12:00 na adres e-mail: marek.hejza@polski-cukier.pl.
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania niemieszczące się w zakresie Ogłoszenia lub złożone po terminie wyznaczonym do składania pytań przez Oferentów.
9.4. Odpowiedzi na pytania będą udzielane za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez danego Oferenta adres e-mail.
9.5. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Organizatora  drogą elektroniczną na wskazane przez Oferentów adresy e-mail.
9.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Ogłoszenia. Informacja o dokonanej w ten sposób modyfikacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora i dodatkowo przekazana drogą elektroniczną wszystkim Oferentom, którzy przed dokonaniem modyfikacji złożyli oferty z oznaczeniem (na kopercie) adresu e-mail do kontaktów z Oferentem w związku
z postępowaniem. W przypadku złożenia przez takiego Oferenta kolejnej oferty, do oferty pierwotnej ma zastosowanie pkt 4.2. niniejszego Ogłoszenia.
9.7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert, w szczególności w związku z dokonaną modyfikacją treści Ogłoszenia. Informacja o przedłużeniu terminu składania Ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
10. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY
10.1. Wybór oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
10.2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
 - zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
 - nie będzie zawierała informacji i dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,
 - nie będzie spełniać wymagań i warunków wskazanych w Ogłoszeniu.
10.3. O odrzuceniu oferty Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadamia niezwłocznie Oferenta wskazując przyczynę odrzucenia oferty.
10.4. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostaną wybrane oferty zakwalifikowane do negocjacji. Celem prowadzonych negocjacji będzie uzyskanie najlepszej oferty dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Oferentami.
10.5. Negocjacje z Oferentami planuje się przeprowadzić od dnia 26.03.2020 r., szczegółowy termin
i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji.
10.6. Po przeprowadzeniu negocjacji Oferenci będą zobowiązani do złożenia ofert końcowych
w terminie wskazanym przez Organizatora i zgodnie z wymogami oferty wskazanymi
w niniejszym Ogłoszeniu.
10.7. Oferty końcowe podlegają ponownej ocenie, w takim przypadku Oferent zwolniony jest
z obowiązku ponownego składania dokumentów, o których mowa w pkt 7 pod warunkiem, że dane w nich zawarte nie uległy zmianie.
10.8. Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najkorzystniejszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
10.9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma pisemną informację o przyjęciu jego oferty. Pozostali Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o tym, że ich oferty nie zostały wybrane.
11. ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE DODATKOWE
11.1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych. Warunki postępowania zostały określone w niniejszym Ogłoszeniu.
11.2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.
11.3. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert.
11.4. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
11.5. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub
w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.
11.6. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
11.7. Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Organizator nie ma obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących ofert złożonych w postępowaniu.
11.8. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Organizator w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
11.9. Oferent zobowiązany jest do wskazania PPE wymienionych w Załączniku Nr 6 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert, do których niemożliwy jest dostarczenie przez danego Oferenta energii elektrycznej z uwagi na brak dostosowania systemów elektroenergetycznych do wymogów TPA. W takim przypadku prognozowany wolumen zakupu energii elektrycznej przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. ulegnie zmniejszeniu o tę prognozowana ilość, której dostarczenie nie będzie możliwe.
11.10. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 11.9. powyżej, Organizator Postępowania informuje, że prognozowany łączny wolumen zakupu energii elektrycznej wynosi około 22 631 MWh, zgodnie ze specyfikacją określoną w Załączniku Nr 6 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert i dla tak określonego wolumenu energii elektrycznej każdy z oferentów zobowiązany jest wskazać jedna cenę sprzedaży energii elektrycznej.
11.11. Niezależnie od postanowień pkt 11.9. -11.10. powyżej, Organizator Postepowania zastrzega, że wskazana w pkt 11.10. ilość energii elektrycznej będąca przedmiotem zakupu przez Krajową Spółę Cukrową S.A. jest wielkością oszacowaną na podstawie zużycia ubiegłorocznego i jej ostateczny rzeczywisty wolumen zakupu może ulec zmianie +/- 20% w stosunku do wielkości wskazanej w zawartej z wybranym oferentem umowy w zależności od uwarunkowań związanych z przebiegiem procesu produkcyjnego i remontowego w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. 
11.12. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. informuje że posiada system elektroenergetyczne spełniające wymogi TPA w swoich Oddziałach, Centrali oraz lokalizacjach: Borowiczki, Brześć Kujawski, Łapy i Unisław.
Szczegółowe informacje dotyczące PPE oraz lokalizacja miejsca produkcji nadwyżki energii elektrycznej zawiera Załącznik Nr 7 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
Nadwyżka wyprodukowanej przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. energii elektrycznej jest wielkością oszacowaną i może ulec zmianie.
12. POSTANOWIENIA UMÓW
12.1.  Organizator Postępowania zastrzega, że projekt załączonej do oferty umowy na sprzedaż energii elektrycznej, winien uwzględniać następujące zapisy:  
12.1.1. zobowiązanie Oferenta m.in. do:
- sprzedaży energii elektrycznej w ilości 22 631 MWh z tolerancją +/-20%,
- wykonywania bilansowania handlowego energii w ramach realizacji umowy,
- w ramach ceny sprzedaży energii elektrycznej dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją umowy (w szczególności: zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej, złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej, zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na warunkach dotychczas obowiązującej umowy z dystrybutorem, z możliwością zmiany grupy taryfowej i/lub mocy umownej, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgłoszenia zmiany sprzedawcy, uzyskania w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej),
- zachowania niezmienności ceny sprzedaży energii elektrycznej w trakcie realizacji umowy,
- obniżenia ceny sprzedaży energii elektrycznej, w przypadku gdy średni indeks cen na Towarowej Giełdzie Energii w okresie od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r. będzie niższy od ceny zaoferowanej,
- pełnego naprawienia wszelkich szkód powstałych wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności pokrycia cen oraz pozostałych  kosztów zakupu niedostarczonej energii elektrycznej u innego dostawcy.
12.1.2. rozliczenie ilości dostarczonej energii odbywać się będzie na podstawie odczytów
 dokonywanych przez lokalne OSD,
12.1.3. termin płatności za sprzedaną energię elektryczną - 30 dni od daty otrzymania przez
 Kupującego prawidłowo wystawionej faktury,
12.1.4. do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z umowy - sąd powszechny właściwy
 miejscowo dla siedziby Kupującego.
12.2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, że projekt załączonej do oferty umowy dotyczącej zakupu energii elektrycznej od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. winien uwzględniać następujące zapisy: 
12.2.1. zobowiązanie Kupującego m.in. do:
- zakupu całej nadwyżki ilości energii elektrycznej wyprodukowanej przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. w 2021 r prognozowany wolumen 23 067 MWh., na warunkach określonych w umowie,
- wykonywania bilansowania handlowego energii w ramach realizacji umowy,
- nieodpłatnego wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy, lub niezbędnych w celu zapewnienia należytego jej wykonania,
- pełnego naprawienia wszelkich szkód powstałych wskutek niewykonania lub  nienależytego wykonania umowy,
12.2.2.  rozliczenie ilości energii sprzedanej przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. odbywać się będzie na podstawie odczytów układów pomiarowo rozliczeniowych dokonywanych przez Oddziały KSC S.A.,
12.2.3  termin płatności za sprzedaną nadwyżkę energii elektrycznej - 30 dni od daty otrzymania faktury przez Kupującego,
12.2.4 do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z umowy - sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.


Wykaz Załączników:
Załącznik Nr 1 - Specyfikacja przedmiotu postępowania
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3, 4. - Oświadczenia Oferenta
Załącznik Nr 5 – Informacja dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Załącznik Nr 6 - Punkty PPE prognoza zakupu energii elektrycznej na 2021 r. Zostanie przekazany na wniosek oferenta.
Załącznik Nr 7 - Prognoza sprzedaży energii elektrycznej na 2021 r. Zostanie przekazany na wniosek oferenta.
Załącznik Nr 8 - Prognoza profilu strefowego sprzedaży energii elektrycznej na 2021 r. Zostanie przekazany na wniosek oferenta.

 

« wstecz