Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Przedłużenie terminu do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie usługi rozładunku materiałów masowych z wagonów kolejowych w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Cukrownia Kluczewo w Stargardzie.

1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-510, BDO 000009141 zwana dalej również „Organizatorem” lub „Zamawiającym”.
2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES 
Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy rozładunków wagonów z węglem, koksem i kamieniem wapiennym (rozładunek na plac przy wagonie, odwóz rozładowanych materiałów na place składowe w gestii Zamawiającego) oraz sprzątanie wagonów po rozładunku w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
3. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT
3.1. Pisemną ofertę należy złożyć w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Oddział „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2020r. do godz. 15:00.
3.2. W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do miejsca wskazanego w pkt. 3.1. w terminie do dnia 24.04.2020r. do godz. 15:00.
4. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
4.1. Otwarcie ofert odbędzie się w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Oddział „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie, w dniu 27.04.2020r. o godz. 10:00. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie przedstawiciele Organizatora.
4.2. Oferty, które zostaną dostarczone lub przesłane po terminie, jako odrzucone nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone.
5. POZOSTAŁE WARUNKI ZGODNE Z NASZYM OGŁOSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

 

« wstecz