Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi oczyszczenia wnętrza zbiorników melasu buraczanego oraz wszelkich jego pozostałości w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A.- Cukrownia Krasnystaw


Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN zaprasza do składania ofert na  wykonanie usługi oczyszczenia wnętrza zbiorników melasu buraczanego oraz wszelkich jego pozostałości w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Cukrownia Krasnystaw.
Oczekiwany termin nadesłania ofert do 05 czerwca 2020 r.
W ofercie handlowej proszę podać:
•    Cenę zakupu netto za każdą tonę przeliczeniową wydobytego melasu lub jego pozostałości,
•    Cenę netto za usługę oczyszczania .
Oferta powinna zawierać:
a)    dokładne dane oferenta – imię i nazwisko, firmę, wskazanie formy prawnej oraz dane adresowe,
b)    wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku z ofertą, z podaniem numerów telefonów,
c)    datę sporządzenia oferty,
d)    okres ważności oferty,
e)    rekomendacje.
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
a)    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert lub wydruk z CEIDG’u,
b)    aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c)    aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wszystkie dokumenty przedstawione w ofercie powinny być w języku polskim.
Oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.
Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń.
Sposób składania ofert.
1.    Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do Spółki) do dnia 05 czerwca 2020 r. do godz. 15:00, do Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Cukrownia Krasnystaw w Siennicy Nadolnej w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nie otwierać wybór ofert na wykonanie usługi oczyszczenia wnętrz melaśników ” na adres:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu
Oddział Cukrownia Krasnystaw
22-302 Siennica Nadolna
2.    Termin i miejsce otwarcia ofert – Siennica Nadolna , 08 czerwca 2020 r.
3.    Oferta zostanie odrzucona, jeżeli zostanie złożona po terminie lub nie będzie odpowiadać warunkom określonym w zapytaniu ofertowym.
Warunki formalne.
1.    Wybór wykonawcy odbędzie się w trybie ograniczonego konkursu ofert.
2.    Zamawiający bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia negocjacji lub przedłużyć termin do składania ofert.
3.    Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia negocjacji tylko z wybranymi oferentami.
4.    Po przeprowadzeniu negocjacji oferent może zostać zobowiązany do złożenia oferty końcowej.
5.    Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
6.    Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania ofertowego w części lub w całości bez podania przyczyny.
7.    Zawarcie Umowy na wykonanie usługi w wyniku negocjacji nastąpi po zaakceptowaniu wykonawcy przez właściwy organ Spółki.
8.    Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
W sprawie ewentualnych dodatkowych wyjaśnień prosimy kontaktować się bezpośrednio z  pracownikami  Cukrowni Krasnystaw:
Marek Ciszewski 695 650 049,
Ewa Wójtowicz 695 650 266

« wstecz