Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na na rozbiórkę budynku elektrociepłowni i pompowni mazutu w miejscu prowadzenia działalności Łapy

1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA
Organizatorem postępowania pisemnego jest Krajowa Spółka Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980 nr rejestrowy BDO: 000009141, która oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2019.118 ze zmianami) oraz kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 990.677.758,00 zł, zwana dalej: „Organizator postępowania” lub „Spółka”).
2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES
Przedmiotem postępowania jest rozbiórka budynku elektrociepłowni o kubaturze ok. 26.542 m3 oraz budynku pompowni mazutu o kubaturze 518 m3 w oparciu o projekt wykonawczy opracowany przez „Biuro Projektowe – Maciej Pieróg” Łapy, wraz z obiektami infrastruktury przemysłowej związanymi z działalnością elektrociepłowni znajdujące się w miejscu prowadzenia działalności Łapy, ul. Cukrownicza 14,18-100 Łapy, według szczegółowej specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
3. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT ORAZ INFORMACJA O WADIUM
3.1. Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy ulicy Kraszewskiego 40, kod pocztowy 87-100 Toruń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz.15.00 .
3.2. W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do miejsca wskazanego w pkt. 3.1. w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz.15.00 .
3.3. Wadium wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych może być wniesione w formie pieniężnej przelewem na numer rachunku bankowego Spółki:98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – wyburzenie elektrociepłowni i pompowni mazutu w Łapach” do dnia 10 czerwca 2020 roku. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, winna ona być przesłana w terminie do dnia 3 czerwca 2020 roku na adres: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40; 87-100 Toruń z dopiskiem „Wadium wyburzenie elektrociepłowni i pompowni mazutu w Łapach”.
3.4. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wniesienie wadium w terminie wskazanym w pkt 3.3. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wskazany rachunek bankowy:
3.5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty, zamknięciu postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnieniu postępowania.
3.6. Wadium w formie pieniężnej złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy o roboty budowlane i zwrócone w terminie 7 dni roboczych po podpisaniu końcowego protokołu odbioru;
3.7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy o roboty budowlane.
4. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
4.1 .Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu w dniu 16 czerwca 2020 r. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie przedstawiciele Organizatora.
4.2.Oferty, które zostaną dostarczone lub przesłane po terminie, jako odrzucone nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone.
5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci będą związani swoją ofertą do dnia 15 sierpnia 2020 r.
6. LOKALIZACJA I TERMIN WYKONANIA ZADANIA
6.1. Prace objęte przedmiotem postępowania zostaną wykonane w miejscu prowadzenia działalności w miejscowości Łapy, ul. Cukrownicza 14, 18-100 Łapy.
6.2. Termin wykonania prac Oferent powinien wskazać w formularzu ofertowym stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia jednakże nie późniejszy niż do 31.12.2020 r.
7. NIEZBĘDNE DOKUMENTY I WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
Oferent powinien dołączyć do oferty:
7.1. Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,
7.2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 3.3.
7.3. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia,
7.4. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 4 i 5 do niniejszego Ogłoszenia,
7.5. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk ze strony internetowej CEIDG),
7.6. pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie odpisu z rejestru przedsiębiorców,
7.7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z płaceniem podatków, opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.9. pozwolenie wymagane prawem i decyzje na prowadzenie działalności: odzysku, zbierania i transportu surowców wtórnych (w przypadku, gdy oferent nie posiada zezwolenia na transport winien złożyć oświadczenie, że podpisał umowę z podmiotem posiadającym decyzje na transport oraz dostarczyć kopie zezwolenia podmiotu na transport odpadów),
7.10. dokumenty potwierdzające wysokość ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej oferenta od odpowiedzialności cywilnej,
7.11. ogólna prezentacja Oferenta (potencjał techniczny, sprzętowy, kadrowy i organizacyjny),
7.12. informację o ewentualnych podwykonawcach przewidzianych do realizacji prac,
7.13. referencje potwierdzające doświadczenie w realizacji rozbiórek wysokościowych w okresie 3 ostatnich lat,
7.14. podpisane oświadczenie o numerze konta, na które należy zwrócić wpłacone wadium w przypadku nie wybrania przesłanej oferty.
8. WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA
8.1. Oferent składa jedną ofertę.
8.2. Oferent wskazuje datę sporządzenia oferty.
8.3. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim.
8.4. Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń. Wszystkie strony oferty wraz z Załącznikami należy kolejno ponumerować.
8.5. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
8.6. Oferta winna w szczególności zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego Ogłoszenia.
8.7. Załączniki, w szczególności dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego Ogłoszenia, stanowią integralną część oferty.
8.8. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferenci nie mogą dokonać wyłączenia części zakresu prac ujętych w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
8.9. Organizator nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.10. Oferta winna zawierać wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów i adresów e-mail.
8.11. Oferta oraz Załączniki, w tym dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta i zaciągania na jego rzecz zobowiązań majątkowych, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.
8.12. Wynagrodzenie podane przez Oferenta na Formularzu ofertowym winno być wyrażone w pieniądzu [PLN], z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń). Oferent zobowiązany jest wskazać wynagrodzenie w kwocie netto i brutto, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli Formularza ofertowego, a następnie wynagrodzenie całkowite ryczałtowe za wykonanie przedmiotu postępowania w kwocie netto i brutto. Wynagrodzenie ryczałtowe podane przez Oferenta na Formularzu ofertowym winno obejmować wszelkie koszty za wykonanie przedmiotu postępowania (w tym także koszty materiałów i robocizny, sprzętu, urządzeń, ew. transportu, rozładunku, nadzoru, ewentualnych ceł, podatków innych niż VAT, opłat administracyjnych, innych należności płatnych przez Oferenta itp.). Krajowa Spółka Cukrowa S.A. przyjmuje, iż wiążącym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu postępowania jest wynagrodzenie całkowite ryczałtowe netto wyrażone słownie.
8.13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:
„OFERTA NA ROZBIÓRKĘ BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI I POMPOWNI MAZUTU W ŁAPACH – NIE OTWIERAĆ”.
8.14. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
8.15. Na kopercie należy umieścić dane Oferenta oraz adres mailowy do kontaktu z Oferentem w związku z prowadzonym postępowaniem. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty we wskazany powyżej sposób ponosi Oferent.
9. INFORMACJA O FORMIE SKŁADANYCH PRZEZ OFERENTÓW OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
9.1. Oferent składa oświadczenia i dokumenty w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
9.2. W przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem w sposób, o którym mowa w pkt. 9.1.
10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
10.1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami ze strony Organizatora, do momentu otwarcia ofert jest Czesław Choiński, tel. 603 222 265, e-mail: czeslaw.choinski@polski-cukier.pl.
10.2. Oferent może wystosować pytanie do Organizatora dotyczące przedmiotu postępowania. Pytania Oferentów powinny być wysyłane do dnia 8 czerwca 2020 roku, do godziny 15:00 na adres e-mail: malgorzata.maciorkowska@polski-cukier.pl.
10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania niemieszczące się w zakresie Ogłoszenia lub złożone po terminie wyznaczonym do składania pytań przez Oferentów.
10.4. Odpowiedzi na pytania będą udzielane za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez danego Oferenta adres e-mail.
10.5. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Organizatora drogą elektroniczną na wskazane przez Oferentów adresy e-mail.
10.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Ogłoszenia. Informacja o dokonanej w ten sposób modyfikacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora i dodatkowo przekazana drogą elektroniczną wszystkim Oferentom, którzy przed dokonaniem modyfikacji złożyli oferty z oznaczeniem (na kopercie) adresu e-mail do kontaktów z Oferentem w związku z postępowaniem. W przypadku złożenia przez takiego Oferenta kolejnej oferty, do oferty pierwotnej ma zastosowanie pkt 4.2. niniejszego Ogłoszenia.
10.7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert, w szczególności w związku z dokonaną modyfikacją treści Ogłoszenia. Informacja o przedłużeniu terminu składania Ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
11. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY
11.1. Wybór oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
11.2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
11.2.1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
11.2.2. nie będzie zawierała informacji i dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,
11.2.3. nie będzie spełniać wymagań i warunków wskazanych w Ogłoszeniu,
11.2.4. do dnia 10 czerwca 2020 r. wadium nie zostanie wniesione na rachunek bankowy podany w pkt. 3.3.
11.3. O odrzuceniu oferty Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadamia niezwłocznie Oferenta wskazując przyczynę odrzucenia oferty.
11.4. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostaną wybrane oferty zakwalifikowane do negocjacji. Celem prowadzonych negocjacji będzie uzyskanie najlepszej oferty dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Oferentami.
11.5. Negocjacje z Oferentami planuje się przeprowadzić od dnia 16 czerwca 2020 r., szczegółowy termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji.
11.6. Po przeprowadzeniu negocjacji Oferenci będą zobowiązani do złożenia ofert końcowych w terminie wskazanym przez Organizatora i zgodnie z wymogami oferty wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
11.7. Oferty końcowe podlegają ponownej ocenie, w takim przypadku Oferent zwolniony jest z obowiązku ponownego składania dokumentów, o których mowa w pkt 7.2. oraz od 7.4. do 7.14. pod warunkiem, że dane w nich zawarte nie uległy zmianie.
11.8. Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najkorzystniejszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
11.9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma pisemną informację o przyjęciu jego oferty. Pozostali Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o tym, że ich oferty nie zostały wybrane.
12. ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE DODATKOWE
12.1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Warunki postępowania zostały określone w niniejszym Ogłoszeniu.
12.2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do częściowego skorzystania z oferty.
12.3. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prowadzenia negocjacji wyłącznie z wybranymi oferentami.
12.4. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert.
12.5. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
12.6. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.
12.7. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną w celu dokładnego zapoznania się z miejscem wykonania prac, w tym z panującymi tam regionalnymi, miejscowymi i okresowymi warunkami, a szczególnie odnośnie do przestrzeni koniecznych dla urządzenia miejsca wykonywania prac, miejsc składowania i miejsc pracy, z możliwościami dojazdu, z przyłączaniem do sieci wodnej i elektrycznej, pomieszczeniami socjalnymi itp., tak samo jak i z możliwymi utrudnieniami wynikającymi z zakładowych interesów. Uzgodnienia terminu wizyty należy dokonać z wytypowanym do kontaktów przedstawicielem Organizatora, o którym mowa w 10.1. niniejszego Ogłoszenia. Wizji lokalnej można dokonać od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia do dnia upływu terminu składania ofert, w miejscu prowadzenia działalności w Łapach, ul. Cukrownicza 14, koniecznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
12.8. Dokumentacja mapowa dotycząca miejsca prowadzenia robót oraz dokumentacja wykonawcza będzie dostępna dla Oferentów u osoby upoważnionej do kontaktów z Oferentami, wskazanej w pkt 10.1. niniejszego Ogłoszenia. Przed uzyskaniem dokumentacji Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia. W takim przypadku Oferent jest zwolniony z obowiązku ponownego składania przedmiotowego oświadczenia przy składaniu oferty.
12.9. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Organizator w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej, przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
13. DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWY
13.1. W umowie zostaną zastrzeżone kary umowne dla Wykonawcy w przypadku:
13.1.1. opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w toku realizacji umowy - w wysokości nie mniej niż 0,15 % wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego za każdy dzień opóźnienia,
13.1.2. opóźnienia w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych - w wysokości nie mniej niż 0,15 % wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego za każdy dzień opóźnienia,
13.1.3. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości nie mniej niż 10% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego,
Szczegółowe uzgodnienia w zakresie przypadków nałożenia na Wykonawcę kar umownych, jak i ich ostateczna wysokość będą przedmiotem negocjacji.
13.2. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
13.3. Warunkiem wystawienia faktur będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbiorów przewidziane w umowie z klauzulą „bez zastrzeżeń”. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego będzie następowała na podstawie faktur doręczonych Zamawiającemu.
13.4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
13.5. Język umowy polski i właściwe prawo polskie.
13.6. Właściwy do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny w Toruniu.
13.7. Wykonawca w przypadku zawierania umów z podwykonawcami będzie zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie tych umów oraz do przekazania Zamawiającemu kopii zawartych umów.
13.8. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór robót od podwykonawców i dostawców. W odbiorach może brać udział Zamawiający, który będzie informowany o ich terminie przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.
13.9. Wykonawca będzie miał obowiązek składać Zamawiającemu dowody uiszczenia wynagrodzeń podwykonawcom. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający będzie miał prawo wstrzymać płatność za wykonane prace.
13.10. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania podwykonawców i dostawców.
13.11. Wykonawca będzie miał obowiązek posiadać ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej, z sumą ubezpieczenia w kwocie nie niższej niż wartość przedmiotu postępowania, określona umowie w zawartej z Organizatorem. Kopia polisy będzie stanowić Załącznik do Umowy.
13.12. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani będą do udostępniania sobie nawzajem danych osobowych podmiotów z nimi współpracujących, osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy, tj. m.in. pracowników, osób działających na podstawie umów cywilnoprawnych lub podwykonawców, stając się tym samym administratorem tych danych na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).
13.13. Wykonawca zobowiązany będzie wypełnić w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO i poinformować odpowiednie osoby o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy.
13.14. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie, zgodnie z wiedzą, normami budowlanymi, przepisami prawa budowlanego, przepisami ochrony środowiska i z najwyższą profesjonalną starannością z wykorzystaniem materiałów właściwych dla tych celów, Polskimi normami, unijnymi aktami prawnymi, zasadami wiedzy technicznej.
13.15. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przez swoich pracowników i podwykonawców zasad BHP i ppoż. i innych zasad i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności zgodnie z wymaganiami i obostrzeniami obowiązującymi na terenie wykonywania prac.
13.16. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego dla pracowników wybranego wykonawcy robót, który będzie zobowiązany do zabezpieczenia warunków socjalno-bytowych dla swoich pracowników we własnym zakresie.
13.17. Wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia administracyjne wymagane polskimi przepisami prawa związane z realizacją przedmiotu Umowy będą obowiązkiem Wykonawcy. Dotyczy to również odbiorów powykonawczych.
13.18. Zastosowane wyposażenie i urządzenia do prac rozbiórkowych muszą być zgodne z przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi i wytycznymi obowiązującymi w prawie budowlanym.
13.19. Zamawiający wymaga, aby miejsce wykonywania przedmiotu umowy zostało odpowiednio wydzielone i oznaczone. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostaną określone w umowie.
13.20. Wykonawca będzie mógł korzystać z przyłączy mediów Zamawiającego po uprzednim ustaleniu miejsc podłączenia oraz warunków rozliczenia.
13.21. Utylizacja zbędnych materiałów powstałych w trakcie prac zgodnie z przepisami prawa pozostaje po stronie Wykonawcy.

  • autor: Ryszard Maciąg

« wstecz