Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert nieograniczonego na „Zakup złomu stalowego niesegregowanego, złomu ze stali kwasoodpornej oraz złomu żeliwnego” znajdującego się w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Malbork” w Malborku”

1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA
1.1. Organizatorem postępowania pisemnego jest Krajowa Spółka Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, BDO 000009141, która oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. 2019.118 ze zmianami), zwana dalej: „Organizator postępowania” lub „Spółka”.
1.2. Przedmiotem postępowania jest: zakup złomu stalowego niesegregowanego w ilości do 1.200 ton, złomu ze stali kwasoodpornej w ilości do 6 ton oraz złomu żeliwnego w ilości do 220 ton, który znajduje się na placu składowym w Oddziale „Cukrownia Malbork” w Malborku (szczegółowa specyfikacja stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia).
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW
2.1. Do postępowania mogą przystąpić:
2.1.1. osoby fizyczne,
2.1.2. osoby prawne,
2.1.3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
2.2. W postępowaniu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
2.2.1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
2.2.2. Dyrektor Oddziału oraz Członkowie Komisji, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania,
2.2.3. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, wymienionych w punktach 2.2.1. i 2.2.2. powyżej,
2.2.4. osoby, które pozostają z prowadzącym postępowanie, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego postępowanie.
3. WARUNKI POSTĘPOWANIA
3.1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 51 w dniu 16 czerwca 2020 roku. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie przedstawiciele Organizatora postępowania.
3.2. Przedmiot postępowania można obejrzeć w Malborku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 51 w dni powszednie w godz. od 8:00 do 14:00 w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia upływu terminu składania ofert.
3.3. Wadium w kwocie 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) winno być wniesione w formie pieniężnej przelewem.
3.4. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wniesienie wadium w terminie wskazanym w pkt. 4.1. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wskazany rachunek bankowy.
3.5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty, zamknięciu postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnieniu postępowania.
3.6. Wadium w formie pieniężnej złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy sprzedaży i zwrócone w terminie 7 dni roboczych po podpisaniu końcowego protokołu odbioru.
3.7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży.
3.8. Wadium przepada na rzecz Spółki również w przypadku, gdy nabywca w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia.
3.9. Wybór oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3.10. Oferta zostanie odrzucona, jeśli nie odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu.
3.11. Postępowanie wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
3.12. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje te same warunki cenowe, Komisja wzywa oferentów, którzy złożyli takie oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować mniej korzystnych warunków niż w pierwotnej ofercie.
3.13. Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma pisemną informację o wyborze jego oferty. Pozostali oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o tym, że ich oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone.
3.14. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku postępowania pisemnego nastąpi po podjęciu przez odpowiedni organ Krajowej Spółki Cukrowej S.A. decyzji w tej sprawie. Do tego czasu wybór oferenta w postępowaniu stanowi rekomendację do zawarcia umowy sprzedaży.
3.15. Nabywca, który w wymaganym umową terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wyboru jego oferty oraz złożone wadium.
3.16. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy będzie realizowane w transzach po zapłaceniu przedpłaty stanowiącej równowartość odbieranego złomu oraz po zawarciu umowy sprzedaży.
3.17. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 3.5.
3.18. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 3.5.
3.19. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
4. WADIUM i WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
4.1. Oferent w terminie do dnia 12 czerwca 2020 roku zobowiązany jest do wpłaty wadium w formie pieniężnej na następujący numer rachunku bankowego Spółki: BNP PARIBAS Polska S.A. 34 1600 1462 1833 6021 4000 0001 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – zakup złomu Malbork”.
4.2. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Nie otwierać! - Oferta na zakup złomu” w terminie do dnia 15 czerwca 2020 roku do godziny 15:00 w Sekretariacie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 51, 82-200 Malbork lub drogą pocztową na ww. adres, przy czym o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
4.3. Oferenci będą związani swoją ofertą do dnia 31 lipca 2020 roku.
4.4. Oferta powinna zawierać:
4.4.1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
4.4.2. datę sporządzenia oferty,
4.4.3. oferowaną cenę netto za 1 tonę:
- złomu stalowego niesegregowanego,
- złomu ze stali kwasoodpornej,
- złomu żeliwnego,
4.4.4. dowód wniesienia wadium,
4.4.5. deklarację przedpłaty za zakupiony złom w transzach nie mniejszych niż 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy),
4.4.6. oświadczenie oferenta, że wykona umowę w terminie do dnia 28 sierpnia 2020 roku,
4.4.7. oświadczenie oferenta, że cięcie i załadunek złomu oraz prace porządkowe z usunięciem wszelkich innych odpadów znajdujących się w miejscu składowania złomu będą prowadzone zgodnie z przepisami o ochronie środowiska i innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
4.4.8. pozwolenie wymagane prawem i decyzje na prowadzenie działalności: odzysku, zbierania i transportu surowców wtórnych (w przypadku, gdy oferent nie posiada zezwolenia na transport, winien złożyć oświadczenie, że podpisał umowę z podmiotem posiadającym decyzje na transport),
4.4.9. aktualny wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (w przypadku, gdy oferent jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą),
4.4.10. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika postępowania (jeżeli oferent działa poprzez pełnomocnika),
4.4.11. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania oraz warunkami postępowania - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
4.4.12. podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
4.4.13. podpisane oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień umowy sprzedaży złomu określonych we wzorze umowy załączonym do niniejszego ogłoszenia,
4.4.14. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych” - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
4.5. Oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli oferenta, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych. Wszelkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, bez skreśleń i poprawek.
Dodatkowe informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu postępowania można uzyskać pod adresem e-mail: slawomir.janasek@polski-cukier.pl lub telefonicznie: nr tel. 695 650 403 w dni powszednie w godz. od 8:00 do 14:00.

« wstecz