Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług doczyszczania, załadunku i transportu buraków cukrowych oraz wysłodków buraczanych i wapna defekacyjnego w kampanii cukrowniczej 2020/2021 r.”

Zapraszamy do składania ofert podmioty posiadające doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie przewozu buraków, wysłodków prasowanych, wapna defekacyjnego oraz doczyszczania i załadunku buraków odbieranych od plantatorów buraka cukrowego (zwani dalej również usługodawcy), posiadające pojazdy samochodowe samowyładowcze z rozładunkiem tylnym oraz urządzenia doczyszczająco-załadunkowe.
W postępowaniu preferowani będą usługodawcy: 
• gwarantujący kompleksową obsługę tj. doczyszczanie, załadunek i transport buraków cukrowych  oraz wysłodków buraczanych i wapna defekacyjnego; 
• posiadający najnowsze pod względem roku budowy urządzenia doczyszczająco-załadunkowe wyposażone w wagi do pomiaru masy ładowanych buraków cukrowych.

1. Oferta powinna zawierać:
1.1. Pełne dane Oferenta (nazwa, adres, NIP, Regon).
1.2. Oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu w płatnościach należności dla wszystkich podwykonawców, którym Oferent zlecił wykonanie usług doczyszczania, załadunku i transportu buraków cukrowych w kampanii cukrowniczej 2019/2020  na rzecz KSC S.A. (w przypadku jeśli Oferent świadczył takie usługi).
1.3. Wysokość przewoźnego za transport 100 ton buraków cukrowych (wg II netto) z pól plantatorów KSC.S.A, przy odległościach od 1 do 100 km i powyżej 100 km, określonego w przedziałach co 5 km. Przewoźne winno być przedstawione w tabeli znajdującej się we wzorze oferty i określone w formie stawek bazowych oraz stawek uwzględniających zmiany w cenie paliwa w trakcie trwania kampanii cukrowniczej.
1.4. Stawkę cenową za usługę doczyszczania i załadunku 1 tony buraków cukrowych wg II netto.
1.5. Wysokość przewoźnego za transport 100 ton produktów ubocznych tj. wysłodków i wapna, przy odległościach od 1 do 100 km i powyżej 100 km, określoną w przedziałach co 5 km.
1.6. Ilość samochodów do przewozu, z wyszczególnieniem ich ładowności i roku produkcji.
1.7. Ilość maszyn doczyszczająco-załadunkowych z wyszczególnieniem ich typu, roku produkcji oraz podstawowych parametrów technicznych.
1.8. Dobowe możliwości  Oferenta w zakresie przewozu, doczyszczania i załadunku buraków cukrowych.
1.9. Oświadczenie Oferenta co do możliwości świadczenia kompleksowej obsługi na rzecz KSC S.A. w kampanii cukrowniczej 2020/2021 tj. doczyszczanie, załadunek i transport buraków cukrowych  oraz wysłodków buraczanych i wapna defekacyjnego.
1.10. Wysokość przewoźnego za transport buraków cukrowych w obrębie placu fabrycznego, przy założeniu pełnej ładowności pojazdu.
1.11. Termin i warunki płatności za wykonane usługi. Wszystkie proponowane stawki za poszczególne usługi powinny być wyrażone w walucie polskiej (kwoty netto).
1.12. Wskazanie  Oddziału  lub Oddziałów KSC S.A., na rzecz którego/których świadczone będą usługi przez Oferenta.
1.13. Oświadczenie Oferenta, że oferta  jest wiążąca do dnia 30 września 2020 roku. 
2. Oferta powinna być złożona według wzoru załączonego do ogłoszenia (Załącznik nr 1).
3. Oferent powinien dołączyć do oferty:
3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, bądź zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk ze strony internetowej CEIDG), 
3.2. Aktualne zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego  potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3.3. Aktualne zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
3.4. Pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie dokumentów wskazanych w pkt 3.1,
3.5. Ważne zezwolenie wydane dla Oferenta na przewóz pasz i odpadów, 
3.6. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie przez Oferenta wymogów koniecznych do należytego i zgodnego z prawem świadczenia usług na rzecz KSC S.A., w tym w zakresie drogowego transportu towarów, 
3.7. Referencje w zakresie doczyszczania, załadunku i transportu buraków cukrowych,
3.8. Oświadczenie - informacja dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych o treści stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
3.9. Oświadczenie osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta o zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał lub uzyska w związku z niniejszym postępowaniem, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na pracowników Oferenta, który za ich działania w tym zakresie odpowiada jak za własne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również w przypadku odrzucenia oferty lub każdego innego sposobu zakończenia postępowania.
4. Oferty należy składać w sekretariacie KSC S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, w terminie do 10 czerwca 2020 roku do godz. 15:30 lub za pośrednictwem poczty na adres: Krajowa Spółka Cukrowa S.A., ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu).
4.1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - transport buraków i wysłodków w kampanii 2020/2021 – nie otwierać”.
4.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2020 roku w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu. 
4.3. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli zostanie złożona lub przesłana po terminie, w niewłaściwym miejscu, nie będzie zgodna ze wzorem oferty załączonym do Zaproszenia lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych informacji lub dokumentów. 
5. Wybór usługodawcy przez KSC S.A. nastąpi wg następujących kryteriów:
5.1. Cena za doczyszczanie, załadunek i przewóz buraków i produktów ubocznych – 40%
5.2. Potencjał maszyn i pojazdów – 20%
5.3. Referencje i wiarygodność Oferenta oraz ocena dotychczasowej współpracy – 20%
5.4. Zapewnienie kompleksowej obsługi dostaw – 15%
5.5. Warunki płatności – 5%
6. Z wybranymi Oferentami zostaną przeprowadzone negocjacje, po zakończeniu, których Oferenci mogą zostać zobowiązani do złożenia ofert końcowych.
7. Zawarcie umowy w wyniku postępowania nastąpi po wybraniu najlepszych ofert i po podjęciu decyzji przez właściwy organ KSC S.A.
8. KSC S.A. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert.
9. KSC S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert lub do unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny.
10.  Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A
11.  Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Warunki postępowania zostały określone w niniejszym Ogłoszeniu. 
12.  Szczegółowych informacji dotyczących postępowania udziela Pani Katarzyna Otręba pod numerem telefonu 695-708-962.

« wstecz