Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na zakup Samochodu marki Ford Mondeo

Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. zaprasza do składania ofert na następujący składnik majątku:

Samochód marki Ford Mondeo, sedan PowerShift,  nr rej. ZKO 8KL2,  rok produkcji 2016,  poj. 1997,00 cm3, moc 180 KM,  rodzaj paliwa - diesel,  nr nadwozia: WF0EXXWPCEG22622,  stan licznika 229500 km,  kolor Shadow Black, 5-drzwiowy, dodatkowo komplet kół z oponami letnimi, minimalna cena oferty: 42 500,00 zł brutto

W/w pojazd można oglądać na terenie przedsiębiorstwa w dni robocze w godz. 11 – 14 po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 697 010 038 lub 693 861 080.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.

 1. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 7 dni po wyborze Nabywcy.
 2. Wadium złożone przez Nabywcę zaliczone będzie na poczet ceny.
 3. Wadium w formie pieniężnej wnosi się przelewem na rachunek bankowy Spółki nie później niż 3 dni przed otwarciem kopert, Nr konta bankowego Bank Pekao S.A. 64 1240 1428 1111 0000 2263 3422
 4. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży;
 5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy sprzedaży;
 6. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę  postępowanie kontynuowane będzie w formie licytacji;
 7. Organizator przetargu zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;
 8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, warunków przetargu, bez podania przyczyn;
 9. Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, załącznik nr 1.

Oferta pisemna powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną cenę,
 • dowód wniesienia wadium,
 • aktualny wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (w przypadku gdy oferent jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą),
 • oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu (jeżeli oferent działa poprzez pełnomocnika),
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu, załącznik nr 2.
 • podpisane oświadczenie, iż oferent nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do warunków przetargu oraz stanu przedmiotu przetargu,
 • podpisane oświadczenie, iż w stosunku do oferenta nie zachodzą przesłanki,
  pozostania z prowadzącym przetarg w  stosunku prawnym lub faktycznym.
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki lub przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., Stoisław 11, 76-031 Mścice, w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na zakup samochodu osobowego Ford Mondeo”, w terminie do 22.03.2021 roku do godziny 1400.

Samochód zostanie sprzedany osobie (firmie), która zaoferuje najwyższą cenę.

 

Stoislaw 19.02.2021 r.

 • IMG_20201214_114916
 • IMG_20201214_114939
 • IMG_20201214_115112
 • IMG_20201214_115310

« wstecz