Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KSC S.A.

30 marca 2012 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A., które podjęło decyzje m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30.09.2011 r., a także w sprawie podziału zysku i udzielenia absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej KSC S.A.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Akcjonariuszy sprawozdaniem finansowym Spółki, ostatni rok obrotowy zamknął się sumą bilansową na poziomie 2 575 583 247,15 zł oraz zyskiem netto w wysokości 283 464 724,10 zł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o podziale zysku netto Spółki w ten sposób, że kwotę 277.389.772,24 przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co stanowi 0,28 zł na jedną akcję), a kwotę 6.074.951,86 zł przeznaczono na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku. Wypłata dywidendy rozpocznie się nie później niż 30 maja 2012 roku i zakończy się nie później niż do dnia 30 czerwca 2012 roku.

Kolejne uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. dotyczyły udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011 Marcinowi Kulickiemu, Prezesowi Zarządu, Markowi Derezińskiemu i Tomaszowi Olenderkowi – Członkom Zarządu, oraz Jerzemu Indra, Wojciechowi Kałużnemu, Krzysztofowi Kosińskiemu, Józefowi Pawela, Magdalenie Piłat, Edycie Sochaczewskiej, Janowi Wójtowiczowi, Zdzisławowi Wyszyńskiemu, Zbigniewowi Jezierskiemu, Zdzisławowi Salusowi i Tomaszowi Cholewa – Członkom Rady Nadzorczej.

Podczas Walnego Zgromadzenia powiadomiono akcjonariuszy o wynikach przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu Spółki. Postępowania zakończyły się wyłonieniem przez Radę Nadzorczą najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu w osobie Pana Marcina Kulickiego oraz wyłonieniem najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A odpowiedzialnego za obszar techniczno-produkcyjny i surowcowy Spółki w osobie Pana Marka Derezińskiego, na nową kadencję Zarządu.

Ponadto Walne Zgromadzenie powiadomiło akcjonariuszy o wynikach wyborów kandydata do Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu wybieranego przez pracowników Spółki. W wyniku przeprowadzonych wyborów kandydatem wybieranym przez pracowników Spółki uznano Pana Tomasza Olenderka, którego Rada Nadzorcza powołała na nową kadencję Zarządu.

Nowa kadencja Zarządu rozpoczęła się następnego dnia po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

« wstecz