Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu,  działając na podstawie art. 349 § 4 k.s.h., po uzyskaniu w dniu 31 lipca 2012 r. wymaganej zgody Rady Nadzorczej Spółki, informuje o planowanej wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

W związku z planowaną wypłatą zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy sporządzone zostało „Śródroczne sprawozdanie finansowe Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za okres od 1.10.2011 do 31.05.2012” oraz opinia i raport biegłego rewidenta – DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie z badania „Śródrocznego sprawozdania finansowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za okres od 1.10.2011 do 31.05.2012”.

Na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przeznacza się kwotę 193.182.162,81 zł, co stanowi 0,195 zł na jedną akcję.

Wypłata akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy nastąpi w okresie od 17 do 28 września 2012 r.

Dzień, według którego ustala się akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy określa się na 10 września 2012 r.

« wstecz