Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • english version

Treść

Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KSC S.A.

26 kwietnia 2013 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A., które podjęło decyzje m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30.09.2012 r., a także w sprawie podziału zysku i udzielenia absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej KSC S.A. jak również powołało Radę Nadzorczą KSC S.A. na następną, VII kadencję.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Akcjonariuszy sprawozdaniem finansowym Spółki, ostatni rok obrotowy zamknął się sumą bilansową na poziomie 2.652.329.135,71 zł oraz zyskiem netto w wysokości 561.080.706,40 zł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o podziale zysku netto Spółki w wysokości 561.080.706,40 zł, pomniejszonego o kwotę  4.220.845,96 zł wypłaconej  akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, zgodnie z Uchwałą Nr 304/VI/2012 (1141) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 lipca 2012 roku tj. o podziale pozostałej  kwoty zysku netto w wysokości  556.859.860,44 zł w ten sposób, że kwotę 554.779.544,48 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co stanowi 0,56 zł na jedną akcję), a kwotę 2.080.315,96 zł przeznaczono na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku. Wypłata dywidendy nastąpi nie później niż do dnia 30 lipca 2013 roku.

Kolejne uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. dotyczyły udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012 Marcinowi Kulickiemu, Prezesowi Zarządu; Markowi Derezińskiemu, Prezesowi i Członkowi Zarządu; Tomaszowi Olenderkowi – Członkowi Zarządu oraz  Justynie Banaczkowskiej, Annie Bartosik, Adrianowi Charzyńskiemu, Tomaszowi Cholewie, Jerzemu Indrze, Zbigniewowi Jezierskiemu, Wojciechowi Kałużnemu, Andrzejowi Leszczyńskiemu, Dominice Lipskiej, Annie Mańk, Iwonie Zatorskiej-Pańtak, Józefowi Paweli, Magdalenie Piłat, Zdzisławowi Salusowi, Edycie Sochaczewskiej, Janowi Wójtowiczowi, Grzegorzowi Wykowskiemu, Zdzisławowi Wyszyńskiemu – Członkom Rady Nadzorczej.

Ponadto uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. powołano Radę Nadzorczą Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu na następną VII kadencję, w następującym składzie: 

 1. Pani Anna Miazek,  
 2. Pan Adrian Charzyński,       
 3. Pani Justyna Banaczkowska,
 4. Pani Anna Bartosik, 
 5. Pani Dominika Lipska,         
 6. Pan Andrzej Leszczyński,   
 7. Pan Zbigniew Jezierski – wybrany przez pracowników Spółki,      
 8. Pan Zdzisław Bogdan Salus – wybrany przez pracowników Spółki,
 9. Pan Wojciech Kałużny – wybrany przez plantatorów buraka cukrowego związanych ze Spółką umowami kontraktacji,
 10. Pan Józef Pawela – wybrany przez plantatorów buraka cukrowego związanych ze Spółką umowami kontraktacji.        

Nowa kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.

« wstecz