Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 349 § 4 k.s.h. informuje o planowanej wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r.

W dniu 21 sierpnia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze „Śródrocznym sprawozdaniem finansowym Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za okres od 1.10.2012 do 30.06.2013” oraz opinią i raportem biegłego rewidenta – PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r.

Na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy została przeznacza kwota 138 694 886,12 zł (słownie złotych: sto trzydzieści osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć 12/100), co stanowi 0,14 zł na jedną akcję. Dzień, według którego ustala się akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy został określony na 18 września 2013 r.

Wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy nastąpi w okresie od 25 do 30 września 2013 r.

« wstecz