Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 31.03.2014 r.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu informuje, iż w dniu 31 marca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności KSC S.A.  oraz z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A., a także sprawozdanie finansowe KSC S.A.  i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej  za okres od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 roku.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012/2013 w wysokości 381.016.935,24 zł, przeznaczając część zysku  242.322.049,12 zł na kapitał zapasowy Spółki. Pozostała kwota 138.694.886,12 zł zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 21 sierpnia 2013 została wypłacona akcjonariuszom Spółki w postaci zaliczki na poczet przewidywanej Dywidendy za rok obrotowy 2012/2013.

Walne Zgromadzenie zadecydowało również o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012/2013 członkom Rady Nadzorczej i Zarządu KSC S.A.

« wstecz