Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KSC S.A.

31 marca 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A., które podjęło decyzje m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30.09.2014 r., a także w sprawie podziału zysku i udzielenia absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej KSC S.A.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Akcjonariuszy sprawozdaniem finansowym Spółki, ostatni rok obrotowy zamknął się sumą bilansową na poziomie 1 931 045 518,75 zł oraz zyskiem netto w wysokości 126 719 352,69 zł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o podziale zysku netto Spółki w ten sposób, że kwotę 79 254 220,64 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co stanowi 0,08 zł na jedną akcję), a kwotę 47 465 132,05 zł przeznaczono na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku. Wypłata dywidendy rozpocznie się nie później niż 31 maja 2015 roku i zakończy się do dnia 30 czerwca 2015 roku. Zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 20 392 061,38 zł przeznaczono w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Kolejne uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. dotyczyły udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014 Markowi Derezińskiemu - Prezesowi Zarządu, Krzysztofowi Kowa i Tomaszowi Olenderkowi – Członkom Zarządu, oraz Radzie Nadzorczej w składzie: Anna Miazek, Andrzej Leszczyński, Zdzisław Salus, Adrian Charzyński, Mariusz Iskra, Zbigniew Jezierski, Wojciech Kałużny, Mariusz Kowalski, Irena Ożóg, Józef Pawela, Paulina Warszewska, Jarosław Wojtowicz oraz Stanisław Kalinowski.

Podczas Walnego Zgromadzenia powiadomiono akcjonariuszy o wynikach przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Spółki na nową VII kadencję Zarządu. Postępowanie zakończyło się wyłonieniem przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu - Pana Marka Spuz vel Szpos, na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar ekonomiczno-finansowy Spółki - Pana Krzysztofa Kowa oraz na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar strategii i rozwoju oraz obszar korporacyjny Spółki - Pana Piotra Szymanka.

Ponadto Walne Zgromadzenie powiadomiło akcjonariuszy o wynikach wyborów kandydata do Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu wybieranego przez pracowników Spółki. W wyniku przeprowadzonych wyborów kandydatem wybranym przez pracowników Spółki uznano Pana Tomasza Olenderka, którego Rada Nadzorcza powołała na nową kadencję Zarządu.

Nowa kadencja Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. rozpoczęła się w dniu 1 kwietnia 2015 roku

« wstecz