Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KSC S.A.

31 marca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A., które podjęło decyzje m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30.09.2016 r., a także w sprawie przeznaczenia zysku KSC S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w dniu 31 marca 2017 r. zatwierdziło, w drodze stosownych uchwał, sprawozdanie Zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku oraz sprawozdanie finansowe Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku. Zatwierdzone zostało także sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy 2015/2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy 2015/2016.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1.10.2015 do 30.09.2016 w wysokości 235.940.545,16 zł, w całości na kapitał zapasowy Spółki.

« wstecz