Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KSC S.A.

31 marca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A., które podjęło decyzje m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30.09.2016 r., a także w sprawie przeznaczenia zysku KSC S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w dniu 31 marca 2017 r. zatwierdziło, w drodze stosownych uchwał, sprawozdanie Zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku oraz sprawozdanie finansowe Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku. Zatwierdzone zostało także sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy 2015/2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy 2015/2016.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1.10.2015 do 30.09.2016 w wysokości 235.940.545,16 zł, w całości na kapitał zapasowy Spółki.

« wstecz