Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

HISTORIA SPÓŁKI

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w sierpniu 2002 roku w wyniku konsolidacji trzech spółek cukrowych Skarbu Państwa. Utworzono ją na bazie Mazowiecko-Kujawskiej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu. Podstawę dla powołania KSC stworzyła decyzja Sejmu RP, który 21 czerwca 2001 roku przyjął ustawę o regulacji rynku cukru, zakładającą połączenie niesprywatyzowanych wcześniej spółek cukrowych i spółek-cukrowni w jeden duży podmiot zdolny do sprostania konkurencji firm zagranicznych. Jako jego docelową strukturę wybrano formę koncernu zastępującego dotychczasowy układ holdingowy i wzmacniającego więzy strukturalno-organizacyjne między polskimi zakładami, pozwalając im utrzymać znaczący udział w rynku krajowym. W związku ze sporami sądowymi, eliminującymi do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia możliwość włączenia do koncernu wszystkich spółek, 18 lipca 2002 roku ustawę znowelizowano postanawiając o natychmiastowym utworzeniu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i dołączeniu do niej pozostałych podmiotów po rozstrzygnięciu trwających procesów. 26 sierpnia 2002 roku Minister Skarbu Państwa wykonujący jednoosobowo uprawnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mazowiecko-Kujawskiej Spółki Cukrowej S.A. podjął uchwałę o utworzeniu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu. Powołano ją w drodze podwyższenia kapitału MKSC – jednej z dotychczasowych spółek cukrowych - na pokrycie którego wniesiono aportem akcje Poznańsko-Pomorskiej Spółki Cukrowej S.A. oraz Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej S.A., w których Skarb Państwa wykonywał bez ograniczeń prawa ze 100 procent akcji. O wyborze Mazowiecko-Kujawskiej Spółki Cukrowej jako spółki przejmującej zadecydowała najlepsza sytuacja ekonomiczno-finansowa, lokalizacja w centrum kraju, nowoczesna infrastruktura i własna siedziba. Swoją działalność Krajowa Spółka Cukrowa rozpoczęła z dniem 13 września 2002 roku po zarejestrowaniu przez sąd decyzji objętych uchwałami Walnego Zgromadzenia. Obok podstawowej nazwy firma używa skrótu KSC „Polski Cukier” S.A. Początkowo jej kapitał zakładowy wynosił 478.056.226,00 PLN. Wraz z rozwojem spółki był sukcesywnie podnoszony i dochodząc w 2011 roku do kwoty 990.677.758,00 PLN. Po powołaniu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. rozpoczęła się prawna i organizacyjna konsolidacja jej spółek zależnych. Proces zapoczątkowało w sierpniu 2002 r. utworzenie holdingu. Decydująca faza inkorporacji nastąpiła 30 września 2003 roku, kiedy Sąd Rejonowy w Toruniu zarejestrował połączenie cukrowni Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w ogólnopolski koncern. Na mocy decyzji sądu 23 spółki, w których większość akcji posiadał KSC Polski Cukier S.A. połączyły się w jednolity podmiot tworząc w ten sposób jedną z największych firm w kraju. Ich majątek oraz wszelkie prawa i obowiązki – łącznie z regulowaniem zobowiązań finansowych – przejęła Krajowa Spółka Cukrowa S.A. W wyniku inkorporacji dotychczasowe spółki zależne utraciły osobowość prawną i przekształciły w oddziały KSC Polski Cukier S.A.

następna strona »