Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Aktualności - treści

Treść

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Fabryki Cukierków "Pszczółka" Sp. z o.o. odpowiedzialnego w szczególności za obszar finansów i korporacyjny

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Fabryki Cukierków "Pszczółka" Sp. z o.o. odpowiedzialnego w szczególności za obszar finansów i korporacyjny

Rada Nadzorcza Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Lublinie przy ulicy Spiessa 7

działając na podstawie § 18 ust. 8-11 Aktu Założycielskiego Spółki oraz Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fabryki Cukierków „Pszczółka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki
ogłasza
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
CZŁONKA ZARZĄDU FABRYKI CUKIERKÓW „PSZCZÓŁKA” SP. Z O.O.
odpowiedzialnego w szczególności za obszar finansów i korporacyjny 

Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 14 listopada 2019 roku (włącznie) składać osobiście w siedzibie Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. (adres: ul. L. Spiessa 7, 20-270 Lublin), w godz. 700-1500 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Fabryki Cukierków Pszczółka Sp. z o.o.”.
1.    Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp.   z o.o. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a)    posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 
b)    posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 
c)    posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d)    spełnia inne niż wymienione w lit. a)-c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, 
e)    korzysta z pełni praw publicznych,
f)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2.    Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A., 
e)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.

3.    Zgłoszenie powinno zawierać:
1)    list motywacyjny,
2)    życiorys (CV), 
3)    dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata - posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek - w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
4)    oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że:
a)    posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b)    posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c)    posiadam co najmniej 3- letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d)    spełniam inne niż wymienione w pkt 1 lit. a)-c) ogłoszenia wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e)    korzystam z pełni praw publicznych,
f)    posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
g)    nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
h)    nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
i)    nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
j)    nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A., 
k)    moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Fabryki Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o.
5)    informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji i telefon kontaktowy).
Każde z oświadczeń wymienionych w lit. a)-k) powinno zostać odrębnie podpisane przez kandydata. 

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz zgłoszenia złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 15 listopada 2019 roku.

4.    Rozmowy kwalifikacyjne
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, których zgłoszenia spełniły wymogi formalne, zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 22 listopada 2019 roku, w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, o czym kandydaci będą zawiadomieni telefonicznie oraz przesyłką kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej mogą być w szczególności:
- wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
- zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników ze    szczególnym uwzględnieniem roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników oraz systemu ocen i motywacji pracowników,
- zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z  udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
- wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa,
- wiedza w zakresie audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
- doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu w Spółce.

Kandydat zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną może zwrócić się do Zarządu Spółki z pisemnym wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu. Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki w Lublinie, w godz. 700- 1500, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.
Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5. Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:
1)    Administratorem danych osobowych kandydatów jest Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. L. Spiessa 7, 20-270 Lublin (dalej: „Administrator”);
2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych kandydat może uzyskać mailowo pod adresem: iod@fcpszczolka.pl;
3)    Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi: 
a)    wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b)    konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c)    realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d)    realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4)    Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. - jako wspólnik Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o., podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
5)    Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:
a)    niezbędny do wywiązania się przez Fabrykę Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
b)    niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
6)    Kandydat posiada prawo żądania od Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może  złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym akcjonariuszom Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
7)    Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
8)    Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
9)    W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz);
10)    Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

« wstecz