Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Aktualności - treści

Treść

Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KSC S.A. z dnia 12 czerwca i 22 czerwca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w dniu 12 czerwca 2020 r. zatwierdziło (w drodze stosownych uchwał):

  • sprawozdanie Zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku,
  • sprawozdanie finansowe Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku,
  • skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.

Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w dniu 12 czerwca 2020 roku podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku z kapitału zapasowego Spółki oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Po przerwie w obradach - w dniu 22 czerwca 2020 roku - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. podjęło decyzję o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej IX kadencji następujących osób:

  1. Pana Tomasza Filipowicza,
  2. Pana Arkadiusza Świątka,

oraz decyzję o powołaniu z dniem 22 czerwca 2020 roku w skład Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. IX kadencji następujących osób:

  1. Pana Andrzeja Placka,
  2. Pana Michała Jaworskiego,
  3. Pana Dariusza Dumkiewicza.

« wstecz